Bedrijfsgegevens

Brusselsesteenweg 81, 9230 Wetteren
+32 9 223 10 09
hello@dogfrisbee.shop

Ondernemingsnummer:  BE 0749 617 582

Toepasselijkheid

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door Dogfrisbee.Shop worden aangeboden.
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen koper en Dogfrisbee.Shop (verkoper).
 2. De Algemene voorwaarden geven de rechten en verplichtingen weer in de verhouding tussen de koper en Dogfrisbee.Shop. Iedere partij stemt er mee in dat de Algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van alle producten waarvan gebruik gemaakt wordt.
 3. Uitsluitend schriftelijk bepaalde Bijzondere voorwaarden gelden bij voorrang boven deze Algemene voorwaarden.
 4. Deze Algemene voorwaarden gelden steeds boven de voorwaarden van de koper, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.
 4. De in het aanbod van producten of diensten vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij het plaatsen op de website. Ook in het geval van technische fouten of storingen is Dogfrisbee.Shop niet gebonden aan de op de website vermelde prijzen.

Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.

Overeenkomst

 1. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet 100% up-to-date is.  De presentatie van de producten in Dogfrisbee.Shop is bedoeld om een beeld te geven van het product, deze zijn niet bindend.  
 2. De koper zal pas een bindende bestelling maken om een koopovereenkomst af te sluiten als hij de knop “bestelling plaatsen” aanklikt. Hiervoor krijgt de koper de gelegenheid om de inhoud van het virtuele winkelmandje en zijn adresgegevens nog eens te verifiëren en te corrigeren. De koper kan het bestelproces dus ten allen tijde annuleren door gewoon de browser af te sluiten.
 3. Van zodra de koper de knop “bestelling plaatsen” heeft aangeklikt is de Overeenkomst tussen partijen ontstaan.
 4. Dogfrisbee.Shop verwerkt uw gegevens alleen intern en volgens de geldende privacyregels.  Onder geen enkel beding worden uw gegevens doorgegeven aan andere partijen.

Levering

 1. Dogfrisbee.Shop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Ondanks de zorgvuldigheid die Dogfrisbee.Shop in acht neemt, kan het voorkomen dat de koper het verkeerde product ontvangt. De koper dient derhalve bij ontvangst altijd te controleren of de juiste producten ontvangen zijn. Dit dient te gebeuren vóór het openen van de verpakking. De verantwoordelijkheid voor het openen van verpakkingen en het in gebruik nemen van producten ligt te allen tijden bij de koper. Dit geldt eveneens voor verkeerd gebruik van een product. Reeds geopende verpakkingen kunnen helaas niet teruggenomen worden.(zie ook Herroepingsrecht punt 1)
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Dogfrisbee.Shop kenbaar heeft gemaakt.
 4. Dogfrisbee.Shop zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dogfrisbee.Shop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, dat evenwel onder de voorafgaandelijke goedkeuring door de koper wordt onderworpen.

Garanties

 1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.  Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  Om beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de producten te bewaren.
 2. Koper is verplicht elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een geleverd product  klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Dogfrisbee.Shop. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Dogfrisbee.Shop in staat is hierop adequaat te reageren.  
 3. Is een klacht gegrond, dan is Dogfrisbee.Shop gehouden het goed betreffende product te herstellen en eventueel te vervangen.

Herroepingsrecht

 1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen (de bedenktijd) de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht), als en slechts als het product niet uitgepakt is uit de originele verzendverpakking.  De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de koper is ontvangen. 
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – op eigen kosten in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren.
 4. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Dogfrisbee.Shop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen Dogfrisbee.Shop en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Gent, afdeling Dendermonde zijn bevoegd.